ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI

 

Trafik kazaları ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanabilir. Ancak istatistiki verilere göre trafik kazalarının %90’ı maddi hasarla sonuçlanmaktadır. Trafik kazalarında zarar gören motorlu taşıtlar kendi servisinde orijinal parçalarıyla istenilen şekilde onarılsa dahi aracın ikinci el piyasasındaki değerinde mutlaka azalma olacaktır. Bilindiği üzere ikinci el araç satışlarında önemli kriterlerden birisi aracın herhangi bir kazaya karışıp karışmadığıdır. Bir araçta hasar kaydının bulunması aracın ikinci el piyasa değerinin altında satılmasına hatta bazen alıcı dahi bulunamamasına sebep olarak araç sahibine maddi değer kaybı yaşatacaktır.

 

Araç sahipleri araçlarında meydana gelen değer kaybını nasıl giderebilir?

Herhangi bir kusuru olmaksızın trafik kazasında aracı hasar gören sürücülerin araçlarındaki zarar kusurlu sürücünün trafik sigortası tarafından karşılanmaktadır. Karşı tarafın sigortası olmaması durumunda ise sürücünün kendi kaskosu tarafından karşılanmaktadır. Kasko, aracın bütün onarım işlemlerini kapsamı altına alınmasıyla bilinse de sigorta şirketlerinin çoğu tamir ve bakım işlemleri sonucunda meydana gelen araç değer kaybını karşılamazlar. İşte bu noktada trafik kazasında kusuru olmayan veya daha az kusuru olan araç sahibinin “Araç Değer Kaybı Davası” açması gerekmektedir.

 

Araç Değer Kaybı Davası Kime veya Kimlere Karşı Açılabilir?

1.Araç değer kaybı davası sürücüye karşı açılabilir.

2.Sürücü ile ruhsat sahibi farklı kimseler olduğu takdirde istenilen tarafa karşı dava açılabileceği gibi sürücü ve ruhsat sahibine birlikte de açılabilmektedir.

3.Araç değer kaybı davası Sigorta Şirketi’ne karşı da açılabilir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki dava açmadan önce Sigorta Şirketi’ne başvuru yapılması ve 15 günlük yasal süreçte ödeme yapmasının beklenmesi gerekmektedir.

Araç değer kaybı davasında karşı taraf kazada herhangi bir kusuru bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Şayet ispat edemiyorsa araçta meydana gelen değer kaybını ödemekle yükümlüdür.

 

Araç Değer Kaybı Davası Hangi Şartlarda Açılabilir?

1.Meydana gelen trafik kazasında araç sahibinin hiç kusuru olmamalı veya karşı tarafa göre daha az kusurlu olmalıdır

2.Araçtaki hasarlı aksamlar daha önceden hiçbir hasara maruz kalmamış, onarım veya yenileme işleminden geçmemiş olmalıdır.

3.Son Yargıtay Kararlarına göre  boya işlemine gerek duymadan değiştirilebilen far, silecek, jant, stop lambaları, cam gibi parçalar ile araç tamponları ve boyanan plastik kaporta aksamına değer kaybı uygulanamayacağı için hasarın belirtilen parçalar dışındaki parçalar üzerinde gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

Araç Değer Kaybı Davasında Neler Talep Edilebilir?

Araç değer kaybı davasında yalnızca araçda meydana gelen değer kaybı talep edebileceği gibi “İkame Araç Bedeli” ve “Kazanç Kaybı” da talep edilebilir.

İkame araç bedeli;  Hasar gören aracın serviste kaldığı süre boyunca kiralanan araç bedeli veya ulaşım için kullanılan alternatif ulaşım bedelleri de bu davayla birlikte talep edilebilmektedir.

Kazanç Kaybı; Söz konusu motorlu araç ticari amaçla ya da gelir getiren başka bir işte kullanılıyor ise serviste kaldığı süre boyunca kullanılamamasından doğan maddi zarar da bu davayla birlikte talep edilebilmektedir.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki İkame Araç Bedeli ve Kazanç Kaybı talepleri yalnızca sürücü ve ruhsat sahibine yöneltilebilecek, Sigorta Şirketine karşı dava açıldığı takdirde Sigorta Şirketi’nden yalnızca araç değer kaybının tazmini talep edilebilecektir !

 

Araç Değer Kaybı Davası Açılabilmesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

-Dava Dilekçesi

-Kaza Tespit Tutanağı

-Ekspertiz Raporu

-Servis Raporu ve Servis Faturası

-Sigorta Poliçesi

-Araçtaki Hasara İlişkin Fotoğraflar

-Varsa Tanık Listesi

-Aracın Ruhsat Başta Olmak Üzere Tüm Belgeleri

-Araç Kiralanmış veya Ticari Kaybı Varsa Fatura ve Belgeler

 

Araç Değer Kaybı Davasında Yargılama Süreci Nasıl İşlemektedir?

Araç Değer Kaybı Davasına bakmakla görevli mahkeme genel kurallara göre  “Asliye Hukuk Mahkemeleri”dir.

Dava Dilekçesine ek olarak sayılan gerekli belgeler mahkemeye ibraz edilerek dava açılabilir.

Araç değer kaybı davası kaza tarihinden veya kazaya sebep olan tarafın kim olduğunun tespitinden itibaren 2 yıl içinde açılmalıdır. Ancak buna ek olarak kazaya sebep olan tarafın tespit edilememesi gibi durumlarda kazanın olduğu tarihten itibaren 10 yıllık genel  zamanaşımı süresi mevcuttur.

Mahkeme, gerekli koşullar mevcutsa ilk olarak değer tespiti yaptıracak ardından ardından uzman bir bilirkişi atayacaktır. Bilirkişi hasarın ve onarımın boyutlarına bakarak araçtaki kaza sonrası değer kaybını gösteren bir rapor sunacaktır.

Herhangi bir yasal zorunluluk bulunmamakla birlikte değer kaybı davası avukat yardımı ile açılabilecek bir davadır. Değer kaybı davası açmadan önce gerekli olan belgeler, yazılacak dilekçeler ve tutulacak tutanaklar başta olmak üzere en kapsamlı ve detaylı bilgiyi uzman avukatlardan edinmek mümkündür. Konuyla ilgili daha detaylı uzman görüşüne başvurmak için bizimle iletişime geçiniz.

                                    Av. ÖNCÜ ÖZBAY

 

17. Hukuk Dairesi 2016/4987 E., 2016/7193 K.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Davacı vekili; davacı şirkete ait araç ile davalıların maliki ve sürücüsü olduğu aracın trafik kazası yaptığını, davalı sürücünün kusurlu olduğunu, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla davacıya ait araçta kaza nedeniyle meydana gelen 2.890 TL değer kaybı ve 1.000,00 TL aracın onarım süresi zarfında kullanılamamasından kaynaklanan zararın yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar vekili; kaza tutanağı ve kazaya ilişkin fotoğraflar incelendiğinde aracın sadece arka tampon kısmının hasar gördüğünü, araç değerlendirmesinde tampon hasarlarından dolayı 2.el fiyatının düşmesinin söz konusu olmadığını, ayrıca tampona yönelik hasarın aracın kullanımına engel olmayacağından kazanç kaybı zararının oluşmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 2.890,00 TL değer kaybına yönelik maddi tazminat istemi bakımından davanın reddine, 1.000,00 TL ulaşım nedeni ile maddi zarara yönelik tazminat alacağının dava tarihi olan 25/07/2014 tarihinde itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, fazlaya ilişkin 140,00 TL yönünden davacı tarafın haklarının saklı tutulmasına karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarınınreddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA oybirliğiyle karar verildi.

 

 

17. Hukuk Dairesi 2016/4987 E., 2016/7193 K.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Davacı vekili; davacı şirkete ait araç ile davalıların maliki ve sürücüsü olduğu aracın trafik kazası yaptığını, davalı sürücünün kusurlu olduğunu, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla davacıya ait araçta kaza nedeniyle meydana gelen 2.890 TL değer kaybı ve 1.000,00 TL aracın onarım süresi zarfında kullanılamamasından kaynaklanan zararın yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar vekili; kaza tutanağı ve kazaya ilişkin fotoğraflar incelendiğinde aracın sadece arka tampon kısmının hasar gördüğünü, araç değerlendirmesinde tampon hasarlarından dolayı 2.el fiyatının düşmesinin söz konusu olmadığını, ayrıca tampona yönelik hasarın aracın kullanımına engel olmayacağından kazanç kaybı zararının oluşmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 2.890,00 TL değer kaybına yönelik maddi tazminat istemi bakımından davanın reddine, 1.000,00 TL ulaşım nedeni ile maddi zarara yönelik tazminat alacağının dava tarihi olan 25/07/2014 tarihinde itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, fazlaya ilişkin 140,00 TL yönünden davacı tarafın haklarının saklı tutulmasına karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarınınreddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Yazıcı Görünümü Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Blogger Email