İşe İade Davası - İşe İade Avukatı Ankara

İşe İade Davası - İşe İade Avukatı Ankara

İşe İade Davası – İşe İade Avukatı Ankara

İşe İade Davası – İşe İade Avukatı Ankara; İşveren tarafından iş akdi geçerli bir nedene dayanmaksızın feshedilen işçi, fesih bildiriminin kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurabilecek, arabuluculuk süreci sonucunda anlaşma sağlanamaz ise son tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki hafta içinde işe iade davası açabilecektir. İşe iade davaları, gündelik hayatta işe iade avukatı olarak adlandırılan, İş Hukuku alanında ve İş Mahkemelerinde yürütülen davalarda yeterli tecrübeye sahip avukatlar aracılığı ile açılmakta ve takip edilmektedir.

işe iade davası

 4857 Sayılı İş Kanunu Md. 20 hükmü aşağıdaki şekildedir:

“İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir. 

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. 

Dava ivedilikle sonuçlandırılır. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verir.”

 

Yukarıda yazılı bilgiler yalnızca konular hakkında kısa ve öz bilgilendirme yapmak amacıyla paylaşılmıştır. Her somut olayın kendi içerisinde ayrıca değerlendirilmesi gerektiğinden, hukuki danışmanlık almak istediğiniz konularda hak kaybı yaşamamak adına alanında yetkin bir avukattan yardım almanızı tavsiye eder, Denge Hukuk Ofisi olarak kapımızın her zaman açık olduğunu bilmenizi ister, sağlıklı günler dileriz.

 

Yazıcı Görünümü Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Blogger Email