Kamulaştırmasız el atma davalarında verilen kararlar kesinleşmeden icraya konulabilir

Kamulaştırmasız el atma davalarında verilen kararlar kesinleşmeden icraya konulabilir

“Kamulaştırmasız el atma davalarında verilen kararlar kesinleşmeden icraya konulabilir”

Anayasa Mahkemesi in 04.02.2021 tarihli kararı

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 14. Maddesi: “Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiilî el konulması veya hukuki el atılması sebebiyle mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ilişkin davalarda verilen mahkeme kararları kesinleşmedikçe icraya konulamaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri kesinleşmiş mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulurşeklinde düzenlenmiş iken, anılan maddenin;

 “…mahkeme kararları kesinleşmedikçe icraya konulamaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri kesinleşmiş mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulur ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 2019/89 E. 2021/10 K. Sayılı ve 04.02.2021 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu karar 07.05.2021 tarihli ve 31477 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan karar ile, kamulaştırmasız el atma nedeniyle mahkeme tarafından hükmedilen tazminatların kararın kesinleşmesi beklenmeksizin icra takibine konu edilmesi mümkün hale gelmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli bir şekilde yayınlanan ilgili kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210507-10.pdf

Yazıcı Görünümü Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Blogger Email