Fazla çalışma ve UBGT çalışmalarının ispatı için dinlenen tanıkların davacı ile aynı dönemde çalıştığına dair hizmet döküm cetvellerinin celbedilerek karşılaştırılması gerekir - Yargıtay Kararı

Fazla çalışma ve UBGT çalışmalarının ispatı için dinlenen tanıkların davacı ile aynı dönemde çalıştığına dair hizmet döküm cetvellerinin celbedilerek karşılaştırılması gerekir - Yargıtay Kararı

“Fazla çalışma ve UBGT çalışmalarının ispatı için dinlenen tanıkların davacı ile aynı dönemde çalıştığına dair hizmet döküm cetvellerinin celbedilerek karşılaştırılması gerekir.”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2020/3553 E.  ,  2020/11096 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmadan sona erdirildiğini öne sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davalıya husumet yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda toplanan delillere göre ve bilirkişi raporu doğrultusunda yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


Temyiz:

Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

I- Taraflar arasındaki temel uyuşmazlık, davacının Sosyal Güvenlik Kurumu kaydına göre 05.11.2009-31.08.2014 tarihleri arasında geçen çalışmalarının tamamından davalı Belediyenin sorumlu olup olmadığı konusunda toplanmaktadır.

Davacının sigortalı hizmet döküm cetveline göre 05.11.2009-31.08.2014 tarihleri arasında çalıştığı işverenlerin kim olduğu ve davalı ile aralarında davalının bu süreden sorumlu tutulmasını gerektirecek hukuki bir bağ bulunup bulunmadığı tespit edilmeden sadece davacı iddiası doğrultusunda hesaplama yapılmış olması doğru bulunmamıştır. Mahkemece, kabul edilen hizmet süresi içerisinde davacının Sosyal Güvenlik Kurumu a bildirilen çalışmalarının hangi işverenler nezdinde geçtiği ve bu işverenler ile davalı ... arasındaki hukuki ilişki netleştirilmeli sonucuna göre karar verilmelidir.


II- Kabule göre, taraflar arasında davacının fazla çalışma ve ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağına hak kazanıp kazanmadığı bir başka uyuşmazlık konusudur.
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

Aynı ispat kuralları ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı için de geçerlidir.
Somut uyuşmazlıkta; mahkemece, tanık anlatımlarına göre davacının haftada 2.5 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilmiştir. Tanıkların beyanlarına ancak davacı ile birlikte çalıştıkları süre ile sınırlı olarak itibar edilebilir. Bu çerçevede; az yukarıda açıklanan bende göre davacının davalı ... bünyesindeki hizmet süresi netleştirildikten sonra davada dinlenen davacı tanıklarının hizmet döküm cetvelleri celbedilerek bu tanıkların davacı ile birlikte aynı dönem çalıştıkları sürelerle sınırlı olarak fazla çalışma ve ulusal bayram ve genel tatil ücret alacakları konusunda bir değerlendirme yapılması gerekirken, bu husus dikkate alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetsiz olmuştur.

SONUÇ:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.10.2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Yazıcı Görünümü Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Blogger Email