AYNI ALT İŞVEREN TARAFINDAN AYNI İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİK KAMU KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ

AYNI ALT İŞVEREN TARAFINDAN AYNI İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİK KAMU KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ

T.C
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2021/10659
Karar No. 2021/15216
Tarihi: 01.11.2021

lAYNI ALT İŞVEREN TARAFINDAN AYNI İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİK KAMU KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ
lİŞ SÖZLEŞMESİNİN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMESİ
lİŞÇİSİNİN ÇALIŞTIĞI SON KAMU ASIL İŞVERENİN DEĞİŞİK KAMU İŞYERLERİNDE AYNI İŞVEREN VE AYNI SÖZLEŞMEYE BAĞLI ÇALIŞTIĞI TOPLAM SÜRE ÜZERİNDEN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLU OLDUĞU

Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı ile davalı ... Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ın aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasında, davalılar Maliye Hazinesi ile ... in davacı alacaklarından sorumlu olup olmadıkları husususunda uyuşmazlık vardır.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının 2008 yılı Eyül ayında ... İl Özel İdaresi işyerinde güvenlik görevlisi olarak alt işveren işçisi olarak çalışmaya başladığı, çalışma devam ederken 6360 sayılı Kanunla İl Özel İdaresi in tüzel kişiliğinin kaldırıldığı, davacının ise yine son alt işveren dava dışı şirket alt işverenliğinde ... işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam ettiği, 31/12/2014 tarihinde ise iş sözleşmesinin sona erdirildiği anlaşılmaktadır.
Mahkemece, İl Özel İdaresi in tüzel kişiliğinin sona ermesi üzerine iş sözleşmesinin ... e devr olduğu kabul edilerek davalı ... davacı alacaklarından sorumlu tutulmuş, Maliye Hazinesi e yönelik dava ise husumet yokluğu gerekçesiyle reddedilmiştir.
İl Özel İdaresi in tüzel kişiliğinin sona ermesi üzere, 6360 sayılı Kanun gereği kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, 15/07/2014 tarihli karar ile; hizmet alım bünyesinde çalışan işçilerin açtıkları davaların Maliye Hazinesi e devri ve takibi yapılmasına, bu davalardan doğacak tazminat taleplerinin/borçların tüm ferileri ile birlikte Maliye Hazinesi e devrine, karar vermiştir.
Her ne kadar Mahkemece davacının iş sözlemesinin İl Özel İdaresi tüzel kişiliğinin kaldırıldığı 30/03/2014 de sona ermediği gerekçesi ile Maliye Hazinesi e yönelik dava red edilmiş ise de, davacının bu dönemde tabi olduğu hizmet alım sözleşmesi ( İl Özel İdaresi ile dava dışı alt işveren yapılan 30/03/2014 tarihi itibariyle sona ermiş olup 31/03/2014 den sonra aynı dava dışı alt işverenle davalı ... ((Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı) arasında hizmet alım sözleşmesi imzalanmış ve davacı bu kapsamda çalışmıştır. Bu durumda asıl işvenler arasında devir durumundan söz edilemez.
Yapılan açıklamalara göre kıdem tazminatı talebi değerlendirildiğinde;
4857 sayılı İş Kanunu un 112/2 maddesinin b fıkrasında, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu un 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları; Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanunu un 14. maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanunun 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından, işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödeneceği, düzenlenmiştir. Bu hükmü göre davalı ... son kamu kurumu olması nedeniyle kıdem tazminatından sorumlu olup karar bu yönüyle doğrudur. Ancak Maliye Hazinesi de yukarıda açıklanan Devir Tasfiye Komisyon kararı gereği İl Özel İdaresinde geçen çalışma süresine göre alacaktan sorumlu tutulmalıdır.
Mahkemece hatalı değerlendirme ile Maliye Hazinesi e yönelik davanın reddi isabetsizdir.
3- Yukarıdaki bentte yapılan açıklamalar göz önünde tutularak davacının hak kazandığı ihbar tazminatı miktarından da Maliye Hazinesi ve ... kendi dönemlerine göre sorumlu tutulmalıdır.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde davacıya iadesine 01/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazıcı Görünümü Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Blogger Email